fbpx

קונים היום

עוברים מחר

משלמים בעוד שנה

1,000,000 ₪ הלוואת קבלן ללא ריבית

באמצעות לאומי למשכנתאות

לאומי
למשכנתאות

אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרסום ז האינו מהווה הצעה ו/או הץחייבות להעמדת אשראי. העמדת ההלואה כפופה לקריטריונים הנהוגים בבניק.
לשיקול דעתו ובהתאם להוראות הרגולציה. ההדמיה להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח

קונים היום

עוברים מחר

משלמים בעוד שנה

1,000,000 ₪ הלוואת קבלן ללא ריבית

באמצעות לאומי למשכנתאות

אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרסום ז האינו מהווה הצעה ו/או הץחייבות להעמדת אשראי. העמדת ההלואה כפופה לקריטריונים הנהוגים בבניק.
לשיקול דעתו ובהתאם להוראות הרגולציה. ההדמיה להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח

לשיחה עם נציג